Disclaimer

Co-helpers, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
https://co-helpers.nl/
Vereniging Co-helpers
Sarphatistraat 4-6
1017 WS Amsterdam
email: info@Co-helpers.nl
telefoon: 020-5231100
Persoonsgegevens die wij verwerken
Co-helpers gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Co-helpers vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar deelnemers, vrijwilligers, leden, donateurs, medewerkers en overige relaties – ‘de betrokkenen’- met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.
Co-helpers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@Co-helpers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Het doel van Co-helpers is om diensten van mens-tot-mens te bieden op de terreinen van welzijn en zorg aan mensen die al dan niet tijdelijk op deze diensten zijn aangewezen. Co-helpers realiseert dit doel door vrijwilligers te werven en activiteiten te organiseren waarin vrijwilligers deze diensten aan deelnemers aanbieden.
  Co-helpers verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:
  – Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
  – Het voeren van de deelnemers-, vrijwilligers- en donateursadministratie;
  – Het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief;
  – Het realiseren van een goede koppeling tussen deelnemer en vrijwilliger in het kader van de vrijwilligersactiviteiten. Hierbij worden de noodzakelijke NAW-gegevens gedeeld;
  – Het bevragen van deelnemers, vrijwilligers en donateurs en het doen van onderzoek om zo de doelstellingen beter te kunnen bereiken;
  – Het registreren van jouw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
  – Onze bedrijfsvoering;
  – Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
  – Archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures.
  Co-helpers verwerkt persoonsgegevens via onder andere het secretariaat van afdelingen, districten en landelijk bureau en de website van Co-helpers. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Co-helpers en uitsluitend voor zover noodzakelijk voor het betreffende doel of de afgesproken activiteit. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt Co-helpers jouw persoonsgegevens niet zonder je voorafgaande toestemming.
  Het kan voorkomen dat in bepaalde gevallen jouw gegevens, geanonimiseerd, gebruikt zullen worden ten behoeve van statistische analyses en rapportages.
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Co-helpers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zolang als je account actief is zullen wij de gegevens bewaren. Wanneer een account wordt verwijderd worden de gegevens gearchiveerd.
  Co-helpers is een tijdelijk initiatief en wanneer het stopt zullen alle persoonsgegevens worden vernietigd.
  Delen van persoonsgegevens met derden
  Co-helpers verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies
Bij het bezoeken van onze website gebruiken wij zogenaamde 'cookies'. Wil je geen cookies op je computer of smartphone? Neem dan contact op via info@Co-helpers.nl en noem het onderwerp ‘verwijder mijn cookies’ dan helpen we je verder.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Co-helpers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@Co-helpers.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Co-Helpers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Co-Helpers doet er alles aan om jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving te beveiligen. Jouw persoonsgegevens beveiligen we door passende technische en organisatorische maatregelen te nemen, zoals het toepassen van toegangsbeheer, firewalls, beveiligde servers en encryptie van een bepaald type gegevens. In geval van een datalek doen wij hiervan melding bij de toezichthoudende autoriteit. Als de situatie daarom vraagt, melden we dit ook bij jou.

Algemene voorwaarden gebruik Co-helpers
Co-helpers is een platform voor vrijwilligersorganisaties en potentiële vrijwilligers in gemeenten in Noord-Nederland en eventueel daar buiten. Co-helpers is eigenaar en beheerder van het platform. Aan het gebruik van het platform zijn voorwaarden opgesteld om misbruik te voorkomen en ervoor te zorgen dat het platform een veilige en aangename plek is voor alle bezoekers. De url van het platform is: https://co-helpers.nl/.
Artikel 1. Voorwaarden voor samenwerkingsverbanden

 1. Samenwerkingsverbanden kunnen zich aanmelden op het platform Co-helpers.
  Voorwaarden daarvoor zijn:
  a. Het samenwerkingsverband heeft geen winstoogmerk;of: het samenwerkingsverband voert activiteiten met een maatschappelijk doel uit.
  b. Het samenwerkingsverband is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;
  of: het samenwerkingsverband betreft een buurt - of groeps initiatief.
  Het staat een medewerker van Co-Helpers vrij om te bepalen of een organisatie aan deze voorwaarden voldoet en kan worden toeglaten om een account te maken.
  Artikel 2. Voorwaarden voor vrijwilligers/particulieren
 2. Vrijwilligers
  Particulieren kunnen zich inschrijven als vrijwilliger met als doel om zich te oriënteren op vrijwilligerswerk. Dit is gratis;
 3. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan dat medewerkers van re-integratiebureaus zich inschrijven als vrijwilliger en op die manier vacatures zoeken voor hun klanten;
 4. Ook is het niet toegestaan om organisaties te benaderen met andere intenties dan het vrijwilligerswerk, zoals het plegen van acquisitie voor verkoopdoeleinden.
  Artikel 3. Teksten van plaatsingen op co-helpers.nl
 5. Alle teksten moeten voldoen aan onderstaande voorwaarden en kunnen worden gecontroleerd door de helpdesk van Co-Helpers en indien nodig worden aangepast. De teksten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn de volgende plaatsingen: vraag- en aanbodteksten, organisatieteksten, teksten van vrijwilligers.
  Voorwaarden voor de inhoud van teksten:
  a. Geef geen persoonlijke informatie weer die niet relevant is;
  b. Niet schelden of bedreigen. Onwettelijke, agressieve, bedreigende, lasterlijke, vulgaire, schadelijke, obscene, racistische, illegale of anderszins ongewenste bijdragen zijn niet toegestaan;
  c. Of een bericht al dan niet relevant is, is ter beoordeling van de helpdesk;
  d. Het is niet toegestaan om commerciële of semi commerciële advertenties te plaatsen;
  e. Berichten die een andere taal dan het Nederlands of Engels bevatten, kunnen worden verwijderd;
  f. Je mag jezelf niet voordoen als een andere persoon/organisatie. Bij verwarring omtrent de identiteit van de organisatie of een persoon behoudt de helpdesk zich het recht voor om aanmelding te weigeren dan wel te schrappen;
  g. Het is in principe toegestaan om adressen van websites (URL's) in je bericht
  op te nemen. Indien je echter naar websites linkt die wettelijke grenzen en/of de grenzen van het fatsoen overschrijden en/of niet relevant zijn, kan de link worden verwijderd;
  h. Maak je berichten niet te lang;
  i. Wij hebben het recht om uw plaatsing te verwijderen indien wij een melding ontvangen dat deze onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of onze beleidsregels;
  k. De helpdesk behoudt zich het recht voor om reacties zonder opgaaf van redenen te weigeren.
  Artikel 4 Content (tekst en beeld)
 6. Voor alle content gelden bovendien de onderstaande bepalingen:
  a. De aanbieder dient gerechtigd te zijn om content te plaatsen, openbaar te maken en/of aan te bieden, dan wel vanuit de positie van eigenaar van de content dan wel als rechthebbende daartoe;
  b. Een aanbieder mag geen content plaatsen en/of openbaar maken, cq overbrengen, die inbreuk maakt op rechten van derden, met nadruk op de intellectuele eigendomsrechten van deze derden;
  c. Het is niet toegestaan dat aanbieders content plaatsen die software-virussen bevat en/of content te plaatsen die op enige wijze de computers van gebruikers van de vrijwilligersvacaturebank kunnen beschadigen of de werking van de servers van de vrijwilligersvacaturebank nadelig kunnen beïnvloeden;
  d. Het is een aanbieder niet toegestaan spam te plaatsen op de vrijwilligersvacaturebank. Onder spam verstaan wij ongewenste reclame en ongewenst promotiemateriaal;
  e. Het is een aanbieder niet toegestaan om maatschappelijk ongewenste content te plaatsen;
  f. Het is de aanbieder niet toegestaan om seksueel getinte content te plaatsen. De beoordeling hiervan is aan de helpdesk en is niet vatbaar voor discussie;
  g. Het is een aanbieder niet toegestaan om content te plaatsen die mensen en of bedrijven nadelig wegzetten en/of kunnen beledigen of vernederen, discrimineren of welke haatdragende inhoud dan ook heeft;
  h. Het is aanbieders niet toegestaan om content te plaatsen van gewonde mensen, en of van mensen waarvan verwacht kan worden dat zij niet willen worden vertoond op de vrijwilligersvacaturebank in hun huidige situatie;
  i. Het is een aanbieder niet toegestaan om content te plaatsen die inbreuk maakt op de privacy van derden of wettelijke rechten van derden;
  j. Door het plaatsen van materiaal op het platform geeft u ons toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van Co-Helpers. Sommige plaatsingen kunnen worden getoond via andere distributiekanalen, zoals kranten of niet aan ons gelieerde websites. Door gebruik te maken van onze dienstverlening stemt u ermee in dat uw advertenties getoond kunnen worden door middel van deze andere distributiekanalen.
  Artikel 5. Privacy Vrijwilligers
 7. Na een inschrijving op het platform komen alle gegevens in een database. Deze gegevens worden gebruikt bij het maken van een match tussen hulpvragende en vrijwilliger. Hulpvragende en vrijwilliger worden met elkaar in contact gebracht en daarbij worden alleen de noodzakelijke NAW-gegevens verstrekt. Dit is nodig om het doel van de organisatie te verwezenlijken;
 8. Voor individuen geldt dat hun persoonsgegevens worden verwijderd uit dit bestand als Co-helpers niet meer bestaat. Co-helpers is een tijdelijk initiatief;
 9. Co-helpers stuurt geen ongevraagde informatie per post of per e-mail, wanneer dit een marketing tot doel heeft;
 10. Bij de inschrijving wordt gevraagd om toestemming tot het sturen van de Nieuwsbrief en andere informatie;
 11. Zonder jouw toestemming zullen wij je persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derden ten behoeve van marketingdoeleinden;
 12. Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan bepaalde derden (zoals rechthebbenden, toezichthouders, Belastingdienst, Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties) om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of een rechterlijk vonnis dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals fraude, bedrog of oplichting) of noodzakelijk is voor het afdwingen van ons beleid of noodzakelijk is in het belang van de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen of om de communicatie tussen rechthebbenden en gebruikers te faciliteren;
 13. Co-helpers verwerkt de gegevens die zijn genoemd in het privacystatement;
 14. Co-helpers kan de gegevens die verzameld worden, met uitzondering van de naam, ten allen tijden delen met derden;
 15. Co-helpers kan uitsluitend met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming de gegevens zoals benoemd in artikel 7 lid 7 delen met derden.
  Artikel 6. Privacy organisaties/initiatieven
 16. Voor organisaties/initiatieven geldt dat hun contactgegevens worden verwijderd als de organisatie hier zelf om vraagt of niet meer bestaat;
 17. Co-helpers stuurt geen ongevraagde informatie per post of per e-mail;
 18. De contactgegevens van organisaties worden niet aan commerciële partijen doorverkocht, maar kunnen wel openbaar worden gemaakt voor zover hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.
  Artikel 7. Verantwoordelijkheid Co-Helpers
 19. Co-helpers is niet verantwoordelijk voor de inhoud van teksten op de websites en webservices;
 20. Co-helpers heeft geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, voor wat betreft de teksten op de website, presentatieteksten, beoordelingen en reacties, noch voor verdere schade die hiervan een gevolg kan zijn;
 21. Ieder die zich aan ons verbindt, handelt uit eingen naam en op eigen verantwoordelijkheid. Wij fungeren als platform en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor gedragingen of het handelen van ieder die zich aan ons platform verbindt.
  Artikel 8. Disclaimer
 22. De informatie op deze website trachten wij zo compleet mogelijk te maken. Heb je toch nog vragen, schroom dan niet deze aan ons voor te leggen! Wij zijn bereikbaar via info@Co-helpers.nl;
 23. Co-helpers kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen, type- of drukfouten op deze website.
Terug